Condicions del servei

  1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1 Aquest document descriu les condicions de contractació que regulen les relacions anteriors, durant i després de la venda a les que queden sotmeses les transaccions comercials que es realitzin entre Octavi Rodríguez Blanco (des d'ara Soportic.es) i l'adquirent (en endavant, Client ) dels productes oferts mitjançant preu a través de la pàgina web https://www.soportic.es i https://panel.soportic.es, (en endavant, Plataforma Online). Les presents Condicions Generals seran d'aplicació sempre que no entri en contradicció amb les condicions particulars o no s'hagin disposat condicions particulars.

1.2 Abans d'efectuar qualsevol transacció a través del web de Soportic.es, el Client reconeix conèixer i declara acceptar expressament aquestes condicions generals de la venda des del moment en què punxa en el botó acceptar. L'adquisició de qualsevol dels productes oferts en les Plataformes Online suposa l'acceptació absoluta i sense reserves de les presents condicions de contractació.

Aquestes Condicions es poden modificar sense previ avís. Les modificacions seran publicades en aquest mateix mitjà per al seu coneixement pels Usuaris, entrant en vigor en aquesta data. Les modificacions efectuades no són aplicables a les adquisicions efectuades amb anterioritat a la seva publicació.

1.3 Sense perjudici del que preveu en les presents condicions de contractació, el Client queda sotmès sense reserves al compliment de les normes establertes en les condicions d'ús i Política de Privadesa

  1. condicions comercials

2.1 El Client reconeix conèixer en el moment d'efectuar la comanda, les condicions particulars de la venda indicades a la pantalla relativa a cada producte o servei. El Client declara expressament acceptar sense cap reserva i la realització de la comanda i la seva confirmació pel Client materialitza la seva acceptació plena, expressa i completa a les condicions particulars de venda del producte. Soportic.es confirmarà l'acceptació de la comanda. La venda no finalitza fins Soportic.es no confirmi la comanda i podrà reservar-se el dret a no confirmar la comanda en els casos de manca de pagament per part del Client, demanat anormal, il·legible, contrari a la llei o la bona fe o no identificat .

Soportic.es podrà en qualsevol moment, modificar l'oferta comercial existent a la Plataforma Online, tant pel que fa als productes com als preus, promocions i condicions comercials i de servei.

2.2 Els productes oferts, les seves característiques, condicions i els seus preus apareixeran en pantalla en cada cas o bé seran remesos amb el corresponent pressupost detallat a petició del Client. Els preus oferts s'expressen en euros i no inclouen l'IVA, el qual sí s'inclourà en el preu final i la corresponent factura. En relació amb les despeses d'enviament, d'haver-los, són els que especifica la Plataforma Online o en el pressupost que es remeti al Client en cada cas.

2.3 Els productes oferts a la Plataforma Online s'ajusten al que estableix la legislació espanyola. El Client el domicili es trobi radicat fora de territori espanyol pot estar subjecte a normes diferents de les previstes en la legislació espanyola. Correspon a aquests clients verificar prèviament la possibilitat d'importar o utilitzar els productes que s'adquireixin a través de les Plataformes Online, eximint a Soportic.es de qualsevol responsabilitat referent a això.

2.4 Drets i obligacions de les parts

  1. a) CLIENT

a.1. El Client persona física haurà de ser major d'edat i tenir en tot cas capacitat per contractar. El Client sol·licitant del servei serà l'únic legitimat per donar instruccions als Soportic.es sobre les seves preferències en la prestació del mateix. En cas d'autoritzar a una altra persona per a això, l'autorització s'ha de trametre per escrit a Soportic.es, de tal manera que les tasques realitzades seguint les instruccions del Client o el seu autoritzat, es consideraran realitzades a satisfacció del Client i qualsevol modificació de les mateixes podrà ser considerat un servei addicional que es facturarà a més.

a.2 El Client podrà i haurà d'utilitzar el Servei o Serveis contractats d'acord amb les condicions pactades entre les parts, a la legislació vigent ia la bona fe, quedant obligat a satisfer la remuneració pactada per a cada Servei en els termes i formes continguts en les condicions particulars i específiques de cada servei o en el pressupost del concret servei ofert.

a.3 El Client ha de facilitar a Soportic.es informació veraç i completa sobre les seves dades, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació de les dades facilitades. El Client serà l'únic responsable de les conseqüències derivades que qualsevol informació facilitada per ell fos inexacta, incompleta o falsa.

El Client accepta que les comunicacions realitzades amb el mateix a través del correu electrònic facilitat pel client es consideraran vàlides i despleguessin tots els seus efectes legals com a mitjà fefaent de comunicació amb el Client. De la mateixa manera accepta que el correu electrònic sigui el mitjà vàlid per a l'enviament de la factura.

El Client haurà de col·laborar de forma activa amb Soportic.es en el que sigui necessari per fer possible la prestació del servei, quedant obligat a donar a Soportic.es tota la informació que a aquest fi se li requereixi per considerar-la necessària per a la prestació del servei . El termini de lliurament del servei només començarà a córrer a partir del moment en què el Client hagi complert íntegrament aquesta obligació, podent Soportic.es resoldre el contracte per al cas que el Client no compleixi amb aquesta obligació i això sense perjudici que es facturin els treballs que ja s'haguessin pogut realitzar.

a.4. El Client ha d'actuar d'acord amb la bona fe i és responsable del compliment de les lleis i reglaments que siguin d'aplicació i de respectar els drets de tercers, i de manera merament enunciativa, de les regles que tenen a veure amb el funcionament del comerç electrònic , drets d'autor, protecció de dades, manteniment de l'ordre públic, així com a principis universals d'ús d'Internet, comprometent-se a no incloure a la seva web continguts discriminatoris, difamatoris, violents o que de qualsevol manera puguin vulnerar la normativa vigent o els principis de la bona fe. Per tant, el Client accepta complir amb totes les lleis i reglaments aplicables en relació amb aquest acord.

El Client és l'únic responsable del contingut que s'allotgi en el seu espai web i servidors, quedant obligat a tenir la titularitat de tots els drets de propietat intel·lectual i / o industrial, ua obtenir les preceptives llicències i declara que no infringeix cap dret de terceres persones. Soportic.es no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin causar-se a un tercer o al Client com a conseqüència de la utilització indeguda o il·legítima dels Serveis per part del Client.

a.5 En cas de qualsevol reclamació de tercers, com a conseqüència d'un incompliment o infracció per part del Client, Soportic.es podrà sol·licitar una indemnització al Client pels danys causats, incloent els costos derivats de qualsevol reclamació judicial o extrajudicial que Soportic. és hagi hagut de suportar, ja sigui davant del tercer com enfront del Client en l'exercici del seu dret de repetició.

a.6 L'incompliment pel Client de qualsevol de les obligacions descrites en els punts anteriors, inclòs el deure de col·laboració activa del Client, donarà dret a Soportic.es a resoldre el contracte amb el Client sense que aquest tingui dret a indemnització de cap tipus ni a la devolució de les quantitats ja abonades a Soportic.es o que s'haguessin reportat per serveis ja prestats.

  1. b) SOPORTIC.ES (L'EMPRESA)

b.1 Soportic.es té dret a cobrar al Client per la prestació del servei.
b.2 Soportic.es respondrà de la qualitat del treball desenvolupat amb la diligència exigible a un empresari lleial.
b.3 Soportic.es procurarà per tots els mitjans facilitar al Client els serveis en la data pactada amb el Client, però no serà responsable de circumstàncies o esdeveniments que es trobin fora del seu control, com ara la demora, la interrupció o el mal funcionament dels serveis atribuïbles a tercers operadors o companyies de serveis, falta d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques o cas fortuït o força major. No es considera incompliment del termini quan el mateix vingui motivat per accions o omissions imputables al Client, com és l'incompliment de l'obligació de col·laboració i informació del Client respecte de Soportic.es.

b.4 Soportic.es triarà lliurement els mitjans tècnics necessaris per a facilitar al Client el subministrament dels serveis prestats.

b.5 Qualsevol reclamació del Client a Soportic.es s'ha de presentar de forma escrita i fefaent davant Soportic.es a l'adreça Pg. Lormont 25 - 08860 Castelldefels (Barcelona). La reclamació del Client haurà d'incloure com a mínim el nom complet, NIF / DNI / CIF, adreça, e-mail, telèfon, a més d'una explicació exhaustiva de l'objecte de la mateixa. Soportic.es tindrà un termini de 20 dies per corregir els defectes objecte de la reclamació sense que el Client pugui durant aquest termini acabar el contracte per motiu de tals defectes.

b.6 El Client no adquireix absolutament cap dret o llicència sobre els serveis prestats, sobre els programes d'ordinador necessaris per a la prestació dels serveis ni tampoc sobre la informació tècnica, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment de les presents condicions Generals i únicament, si és el cas, per a la durada temporal dels serveis contractats.

2.5 Compra online

Per realitzar la comanda d'algun dels productes oferts a la Plataformes Online, el Client haurà de registrar seguint les instruccions que apareguin en pantalla, o disposar prèviament de clau d'accés (Usuari / Password). El Client que es registri com a usuari de la plataforma en línia s'obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries per preservar la confidencialitat i el secret del seu usuari i contrasenya d'accés al web. Tant l'usuari com la contrasenya són personals i intransferibles. Aquelles comptes que romanguin sense utilitzar durant un període de temps llarg podran ser cancel·lades unilateralment per Soportic.es

El Client haurà d'afegir a la cistella el producte que desitja adquirir emplenar el formulari electrònic que a aquest efecte es posi a la seva disposició en cada cas i seguir les instruccions indicades en ell. Aquest formulari serà enviat a Soportic.es per formalitzar la compra.

En el termini màxim de 24 hores després de la compra on-line, el Client rebrà un correu electrònic de confirmació de compra en el compte de correu que hagi facilitat.

2.6.- Pagament del servei o producte

El pagament del producte o servei es realitzarà per avançat per al cas que el preu sigui igual o inferior a tres-cents euros. Quan el preu del servei excedeixi dels 300 euros s'abonés el 50 per cent del preu per avançat i el 50 per cent restant a la finalització del servei o lliurament del producte.

Soportic.es conservarà la propietat dels productes fins al pagament íntegre dels mateixos per part del Client i no estarà obligat al lliurament o prestació íntegra del servei mentre no es realitzi el pagament.

El pagament dels productes adquirits a través de la Plataforma Online s'efectuarà mitjançant transferència bancària, targeta de crèdit o mitjançant la plataforma de gestió de pagaments on-line Stripe. El pagament es realitzarà per avançat, en el moment de la compra. Qualsevol altre mitjà de pagament haurà de ser pactat expressament per a cada cas concret.

Per al pagament mitjançant targeta bancària s'han de seguir les instruccions que apareguin en pantalla i facilitar en el corresponent formulari l'oportuna informació sobre el tipus de targeta utilitzada, el seu nombre, la seva data de caducitat i qualsevol altra que li sigui sol·licitada en cada cas. Només es podrà considera realitzada la compra quan hi hagi confirmació que el pagament ha estat realitzat. Si es desitgés fer el pagament amb targetes emeses fora d'Espanya, el banc emissor ha d'estar adherit al Protocol de Seguretat de Comerç Electrònic Segur (CES); en un altre cas, no s'acceptarà el pagament. En qualsevol cas, el pagament amb targeta s'efectuarà a través d'una passarel·la de pagament de comerç electrònic segura. Les dades viatjaran encriptades a través d'un protocol de seguretat SSL.

Per al pagament mitjançant transferència bancària s'han de seguir les instruccions que apareguin en pantalla, abonar l'import de la compra en el compte bancari titularitat de Soportic.es que s'indica i remetre el comprovant de la referida transferència bancària al correu electrònic que apareix indicat en pantalla .

El pagament mitjançant Stripe exigeix ​​al Client seguir les instruccions que apareguin en pantalla i facilitar en el corresponent formulari l'oportuna informació requerida per Stripe per fer efectiu el pagament. El Client que realitzi el pagament per aquest mitjà, accepta que el mateix es realitzi íntegrament per la passarel·la de pagament Stripe, sense que Soportic.es tingui accés a la seva informació bancària. Soportic.es no es fa responsable dels sistemes de pagament de tercers, per la qual cosa es recomana al Client la lectura detinguda dels avisos legals, les condicions d'ús i la política de privacitat d'aquest lloc.

L'impagament per part del Client de la totalitat o d'una part del preu dóna dret a Soportic.es a suspendre la prestació de qualsevol dels serveis.

2.7 Desistiment

Resulta d'aplicació la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, així com el que disposa el capítol III del títol III de la Llei 3 / 2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei abans esmentada

El Client disposarà d'un termini de 14 dies naturals per exercir el dret de desistiment des de la celebració del contracte sense necessitat de cap justificació (en aquest cas, des de l'acceptació de la proposta econòmica).

Per exercir el dret de desistiment el Client haurà de notificar la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca remesa a Soportic.es a la direcció Pg. Lormont, 25- 08860 Castelldefels (Barcelona) o bé mitjançant correu electrònic a l'adreça que li hagi estat facilitada. Es considera mitjà vàlid l'enviament del model de formulari de desistiment publicat al BOE. Podeu descarregar els models de formulari de desistiment en la Llei 3/2014, de 27 de març, publicat en el BOE núm 76 de 28 de març de 2014 (pàg. 26.995-26.996): https://www.boe.es/ buscar / act.php? id = BOE-A-2007-20555. Es comunicarà al Client al més aviat possible la recepció de l'esmentat desistiment.

En cas de desistiment es retornaran tots els pagaments realitzats pel Client (en cas que ja els hagués efectuat), dins el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què s'informi Soportic.es de la decisió de desistir del present contracte. El reemborsament es realitzarà utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció inicial, tret que el Client assenyali expressament un altre mitjà.

Si la prestació de serveis hagués donat començament durant el període de desistiment, el Client haurà d'abonar a Soportic.es un import proporcional a la part ja prestada del servei en el moment en què hagi comunicat el seu desistiment, en relació amb l'objecte total del contracte .

2.8 El Client no podrà cedir, transferir o subrogar en favor de terceres persones la present relació contractual, ni els drets i obligacions derivats de la mateixa, sense el previ consentiment per escrit de Soportic.es.

2.9 Seran causes de resolució del contracte, a més de les previstes expressament en la normativa aplicable, les següents:

-Mutuo acord entre les parts manifestat per escrit de manera fefaent
Extinció de la personalitat jurídica o declaració judicial en concurs de creditors de qualsevol de les parts.
Falta de pagament del preu convingut, impostos inclosos, o de les despeses d'enviament.
L'incompliment pel Client de les Condicions establertes en el present document, en l'Avís Legal, o al pacte exprés al que per a un cas concret s'hagués arribat amb el Client.

En qualsevol cas, la terminació de la relació contractual no exonera les parts del compliment de les obligacions pendents.

2.9 Si sorgís qualsevol controvèrsia sobre la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, les parts se sotmeten per a la resolució de les mateixes als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas. Si el Client tingués el seu domicili fora d'Espanya o fos una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Per rebre més informació pot contactar amb el servei d'atenció al Client a través del formulari inclòs en l'apartat de Contacte de la pàgina web o mitjançant correu electrònic dirigit a info@soportic.es.