Política de Protecció de Dades

Per complir amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el seu reglament de desenvolupament, així com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a les dades de caràcter personal ia la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de protecció de dades), Octavi Rodriguez Blanc amb CIF 47713059L, i domicili a Pg. Lormont, 25 - 08860 Castelldefels (Barcelona), t'informa que les dades que facilitis seran incorporades en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat d'Octavi Rodriguez Blanco (des d'ara Soportic.es), denominat SOPORTIC la finalitat és la gestió, el desenvolupament i la prestació de serveis contractats així com l'enviament d'informació a tots els usuaris que vulguin contactar amb l'empresa.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Octavi Rodriguez Blanc
finalitat tractament Prestació dels serveis de consulta i assessoria tenológica contractats.
legitimació Consentiment de l'interessat. Execució d'un contracte.
destinataris Els consultors que vagin a gestionar les teves consultes. Sense transferència a tercers països. Es generaran estadístiques agregades.
drets Accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició.
informació addicional Pots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web.

 

La present Política de protecció de dades té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les seves dades de caràcter personal.

Octavi Rodríguez Blanco (des d'ara Soportic.es) assumeix el compromís de garantir la privacitat de l'usuari en tot moment i de no recaptar informació innecessària. Així mateix, de conformitat amb el que estableix el RGPD es mantindrà el corresponent registre de tractament de dades personals.

1. Responsable del tractament

 • Responsable: Octavi Rodríguez Blanco
 • Direcció: Passeig Lormont, 25 1-5 08860 Castelldefels (Barcelona).
 • NIF: 47713059L.
 • Telèfon: 630.536.288.
 • Correu electrònic: octavi@soportic.es
 • Delegat de protecció de dades (DPD): Octavi Rodríguez Blanco
 • Contacte DPD: octavi@soportic.es

2. Finalitat, legitimació i conservació del tractament de dades

2.1. finalitat

Quan les seves dades personals siguin recollides a través dels diferents formularis que trobarà a la web, caldrà que faciliti, com a mínim, aquelles dades marcades amb un asterisc (*), acceptant expressament i de forma lliure i inequívoca que el tractament de les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, sent voluntària la inclusió de les dades restants.

En cas que no siguin facilitades totes les dades, Soportic.es no pot acceptar ni gestionar el servei web, contacte, inscripció, consulta, queixa, reclamació o denúncia que formuli.

Soportic.es no efectua tractaments de dades que suposin l'adopció de decisions automatitzades ni tampoc l'elaboració de perfils.

Les dades que ens faciliti a través d'aquest lloc web seran tractades amb els fins següents:

 1. contacte amb Soportic.es: gestionar la seva contacte amb Soportic.es.
 2. Comunicacions comercials i promocionals: l'enviament de correus electrònics amb informació d'interès professional i no professional, com per exemple, serveis de valor afegit proporcionats per Soportic.es o tercers (assegurances, entitats bancàries, oci, etc.). Aquest tipus de comunicació només es dirigirà als usuaris que ho hagin autoritzat prèviament i de manera expressa. En qualsevol moment l'usuari podrà donar-se de baixa d'aquest servei quan no estigui interessat en rebre comunicacions comercials o promocionals enviant un correu electrònic a hola@soportic.es o mitjançant l'enllaç habilitat en aquestes comunicacions.
 3. Estadística: En els enviaments de correus electrònics per part de Soportic.es es recull informació de tipus estadístic per tal de valorar l'èxit de les campanyes. En els formularis de la web també es recull informació estadística per tal d'analitzar per quines vies l'usuari ha conegut el servei. Aquestes dades es recullen amb una única finalitat estadística i són d'ús intern de Healthink.

2.2. legitimació

El tractament de les dades personals recollides a través d'aquesta pàgina web es basa en el consentiment de l'usuari quan entra les dades sol·licitades en els formularis de la web de Soportic.es i marca la casella corresponent d'acceptació de la Política de Protecció de Dades. No obstant això la legitimació també es basa -o pot basar-se se- en la satisfacció d'un interès legítim perseguit per Soportic.es, que es concreta en la millora contínua de l'eina o serveis web que ofereix als seus clients.

Aquest consentiment es podrà retirar en qualsevol moment de la manera prevista a la clàusula 5 d'aquesta Política de Protecció de Dades.

2.3. Conservació de les dades

Les dades facilitades es conservaran durant el temps estrictament necessari per als fins del tractament i fins que hi hagi un interès mutu en mantenir la finalitat del mateix, sempre que l'usuari no hagi revocat el seu consentiment, i en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplat en la normativa aplicable.

Els criteris que s'aplicaran per a la conservació de les dades proporcionades per l'usuari seran les següents: obligació legal; durada de la relació contractual, si escau, i les responsabilitats derivades d'aquesta relació; sol·licitud de supressió de les dades personals per part dels interessats.

Quan el seu ús ja no sigui necessari, les dades personals seran bloquejades i quedaran a disposició de les autoritats competents durant el temps i els efectes legals establerts en la normativa aplicable. Un cop transcorregut aquest termini, es procedirà a la supressió de les dades aplicant les mesures de seguretat adequades.

3. Destinataris de les seves dades

Les seves dades personals facilitades a través de la pàgina web no seran cedides en cap cas a terceres persones ni entitats, arribat el cas, demanarem prèviament el seu consentiment.

A la nostra pàgina web no hi ha cap enllaç que permeti la comunicació de les seves dades a qualsevol altra entitat o empresa.

Tampoc es transfereixen les seves dades personals a un tercer país o organització internacional. Arribat el cas, serà informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa i, en particular, sobre l'existència o manca d'una decisió d'adequació de la Comissió respecte del tercer país o organització internacional.

4. Exercici dels seus drets

Podrà exercir els drets que s'exposen a continuació mitjançant un escrit dirigit a Octavi Rodriguez Blanco, Passeig Lormont 25 1-5 08860 Castelldefels (Barcelona), a l'atenció del Delegat de Protecció de Dades o per correu electrònic a l'adreça octavi @ soportic.es.

Per exercir els drets, acompanyi a la seva sol·licitud una còpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat. L'exercici dels seus drets és gratuït.

Dret d'accés

Pot sol·licitar la confirmació sobre si Soportic.es està fent un tractament de les seves dades personals o no, i en cas afirmatiu, dret a accedir a les dades personals ia la següent informació:

 • Finalitat del tractament
 • Categories de dades personals
 • Destinataris o categories de destinataris als quals s'han comunicat o es comunicaran les dades personals, en particular els destinataris en tercers països o organitzacions internacionals
 • Si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals, si no és possible els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Dret de rectificació

Pot sol·licitar la modificació de les seves dades personals inexactes o incorrectes. També pot demanar que es completin les dades personals que siguin incompletes.

Dret de supressió ( «dret a l'oblit»)

Pot sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals. Soportic.es suprimirà les seves dades personals quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

 • Les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb la finalitat per a la qual van ser recollides o tractades;
 • L'interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament;
 • L'interessat exerceixi el dret d'oposició al tractament;
 • Les dades personals s'hagin tractat il·lícitament;
 • Les dades personals han de suprimir-se pel compliment d'una obligació legal;
 • Les dades personals s'hagin obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació

L'anterior no és aplicable quan el tractament de les seves dades sigui necessari per:

 • Exercir el dret a la llibertat d'expressió i informació;
 • Compliment d'una obligació legal;
 • Raons d'interès públic en l'àmbit de la salut pública;
 • Finalitats d'arxiu d'interès públic, fins d'investigació científica o històrica o fins estadístiques;
 • Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Dret de limitació

Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades quan es compleixi alguna de les següents condicions:

 • Quan impugni l'exactitud de les dades personals, durant el termini en què Soportic.es verifiqui l'exactitud de les mateixes
 • Quan el tractament sigui lícit però s'oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti la limitació del seu ús
 • Quan Soportic.es ja no necessiti les seves dades per la finalitat del tractament, però vostè les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions
 • Quan s'hagi oposat al tractament de les seves dades per motius relacionats amb una situació particular, mentre verifiquem si els motius legítims de Soportic.es el tractament prevalen sobre els seus.

Dret d'oposició

Pot sol·licitar que Healthink no realitzi un tractament de les seves dades de caràcter personal per a finalitats concretes quan aquest tractament es realitzi en base a un interès legítim. Si s'oposa a aquest tractament, Soportic.es deixarà de tractar les seves dades personals per a aquests fins, llevat que hi hagi causes justificades per realitzar aquest tractament o llevat que el tractament sigui necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Dret a la portabilitat

Quan el tractament de les seves dades personals es basi en el consentiment o en l'execució d'un contracte i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats, té dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a l'Soportic.es en format electrònic.

5. Possibilitat de retirar el consentiment

Quan la licitud del tractament de les dades personals es basi en haver obtingut el consentiment, podrà retirar-lo en qualsevol moment. La revocació del consentiment no afectarà la licitud del tractament realitzat amb anterioritat a la retirada del mateix.

Per exemple, vostè ens dóna el seu consentiment per tractar les seves dades personals a introduir voluntàriament les dades sol·licitades en els formularis d'aquest web i quan envia un correu electrònic a octavi@soportic.es o qualsevol dels seus correus de contacte.

En altres casos, la legitimació del tractament de les dades personals ve donada perquè el tractament és necessari per al compliment d'un contracte, una obligació legal, una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable o, per la satisfacció d'un interès legítim perseguit pel responsable sempre que sobre aquest interès no prevalgui l'interès o els drets i llibertats fonamentals de l'interessat.

Pot retirar el seu consentiment per escrit dirigit a Octavi Rodriguez Blanco, Passeig Lormont, 25 1-5 08860 Castelldefels (Barcelona), a l'atenció del Delegat de Protecció de Dades o per correu electrònic a l'adreça octavi@soportic.es.

6. Veracitat, exactitud i actualització de les dades facilitades

L'usuari garanteix que les dades facilitades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugui ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi alguna modificació, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes.

Soportic.es no es fa responsable de la Política de protecció de dades respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

Aquesta Política de protecció de dades podrà ser modificada per adaptar-la als possibles canvis normatius o jurisprudencials sobre dades de caràcter personal, i per tant exigeix ​​la seva lectura sempre que ens faciliti les seves dades a través de la pàgina web.

7. Seguretat de les dades personals

Amb l'objectiu de vetllar per la seguretat de les seves dades personals, l'informem que hem adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades, segons la seva naturalesa i les circumstàncies del tractament, amb l'objectiu d'evitar, en la mesura del possible i segons l'estat de la tècnica, l'alteració, pèrdua i els tractaments o accessos no autoritzats.

8. Reclamacions

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa pot contactar o presentar una reclamació a:

 • El delegat de protecció de dades octavi@soportic.es o,
 • Davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C / Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, CP 08008 Barcelona, ​​http://apdcat.gencat.cat/ca/inici.

9. Política de galetes o cookies

Què són les galetes o galetes?

Les galetes o galetes són arxius que les pàgines web s'emmagatzemen en el navegador de l'usuari que les visita, necessàries per aportar a la navegació web avantatges en la prestació de serveis interactius.

Tipus possibles de galetes o galetes

 • galetes de sessió: Són un tipus de galetes dissenyades per obtenir i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web, i no queden registrades en el disc de l'usuari.
 • galetes persistents: Són un tipus de galetes les dades que queden emmagatzemats en el terminal, i es pot accedir i tractar-les durant un període de temps, definit pel responsable de la galeta, que pot anar des d'uns minuts a diversos anys.

Les galetes o galetes també poden ser:

 • pròpies: són galetes generades per la pròpia pàgina web que s'està visitant.
 • De tercers: són galetes que es reben en navegar per aquesta pàgina web, però que han estat generades per un tercer servei que està allotjat.

Finalitats de les galetes o cookies:

 • Finalitats tècniques: Són necessàries per al funcionament de la pàgina web. Se les anomena també "estrictament necessàries". Fan possible el control de trànsit des del servidor a múltiples usuaris alhora, la identificació i l'accés com a usuari del sistema, la seguretat, etc.
 • personalització: Fan possible que cada usuari pugui configurar aspectes com el zoom amb el qual desitja veure la pàgina web, la configuració de l'idioma o compartir continguts, per exemple.
 • Anàlisi o rendiment: Permeten mesurar el nombre de visites i els criteris de navegació de diferents àrees de la web de forma anònima.

 

Ús de galetes o cookies
www.soportic.es i tienda.soportic.es utilitzen les galetes o galetes següents:

Per a fins tècnics, de personalització i d'anàlisi; en concret, galetes de Google Analytics.

 • galetes d'anàlisi: Són les que permeten al seu responsable el seguiment i l'anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als que estan vinculades. La informació recollida per mitjà d'aquest tipus de galetes s'utilitza en el mesurament de l'activitat del lloc web, aplicació o plataforma, i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris d'aquests llocs, aplicacions i plataformes, per tal d'introduir millores en funció de l'anàlisi de les dades d'ús que fan els usuaris del servei.
 • Estrictament necessàries: Les galetes estrictament necessàries permeten a l'usuari navegar per la pàgina web i fer-la servir les seves funcions essencials. Aquestes galetes no recullen cap informació sobre la seva navegació que pugui ser utilitzada per a accions de màrqueting.

 

Com desinstal·lar les galetes o galetes

Si vols esborrar del teu navegador les galetes registrades per www.soportic.es o tienda.soportic.es, aquí tens les instruccions per a diversos navegadors:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies
 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
 • Firefox: http://support.mozilla.org/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
 • Safari: http://support.apple.com/kb/ph11920 (en anglès)
 1. Entra al menú Safari> Preferències
 2. A la secció Privadesa, prem el botó Detalls
 3. Selecciona el lloc web que emmagatzema les galetes i prem Eliminar, o prem Eliminar Tots per esborrar totes les galetes
 • User 's Signup Details such as Username, Password, First Name, Last Name and Custom Fields value (Address, Gender etc)
 • User 's IP Address Information
 • User 's Basic Details Sending to opt-ins such as (email, First Name, Last Name)
 • User 's Logged in / Logout detalls
 • User 's Basic Social Accounts Details
 • User 's Basic Payment Transaction Details (Not Storing any sensitive Payment Data such as Credit / Debit Card Details.)
 • Statistics (Google Analytics)

 

[Ultimate_gdpr_policy_accept]